.

Ootused võrgustiku tööle

Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on:

 • DVK-ga seonduvate probleemide jagamine, kaardistamine ja lahendamine;
 • DHS-ide ja DVK arendamine, et lihtsustada dokumendivahetust ja automatiseerida protsesse;
 • juurutada DVK andmevahetust kogu avalikus sektoris, et kõik selle ametnikud hakkaks kasutama DVK-d;
 • tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenused, lihtsustades seeläbi kodanike suhtlemist riigiga;
 • koostöö tekkimine, jagades teadmisi ja kogemusi.

Võtmeküsimus on meie jaoks praegu

 • luua töörühm, mis on elujõuline ja mille tegevuse tulemusel saavutatakse eesmärgid;
 • kaardistada dokumendivahetusega seonduvad probleemid ning pakkuda lahendusi;
 • selgitada, millised on DHS-ide ja DVK arendusvajadused;
 • kuidas efektiivsemalt dokumendivahetust korrastada, muutes seda lihtsamaks ja usaldusväärsemaks;
 • ühtlustada dokumendihaldussüsteemide kasutatavust;
 • liikuda paberivabamale asjaajamisele, kasutades selleks aktiivsemalt DVK-d, mis oleks mugav suhtluskanal nii era- kui ka avaliku sektoriga suhtlemisel;
 • millal ja kas võrgustikus tehtav töö on praktikas kasutatav;
 • leida koostööks aega ja reaalseid võimalusi;
 • millal ja kas võrgustikus tehtav töö on praktikas kasutatav ning mis on lõppeesmärk.

Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida:

 • tähtaegades ja neist ka kinni pidada;
 • informatsioon on eesmärgipõhine ning edastatud kõigile võrgustiku liikmetele;
 • tagasiside mitteandmine ei tähenda automaatselt nõusolekut;
 • töökeskkonnas ja meililistis.

Ülesannete/kokkulepete täitmise osas võiksime kokku leppida:

 • tähtaegadest kinnipidamise kindla ajakava alusel;
 • püstitatud ülesanded on läbimõeldud, kõigile arusaadavad ja realistlikud (arvestades üksteise töökoormust);
 • ülesannete täitmiseks on määratud rollid, mida keegi peab tegema ning vastutaja;
 • juhul, kui ülesannet/kokkulepet ei ole võimalik täita ja/või tähtajast kinni pidada, siis teavitatakse aegsasti võrgustiku liikmeid;
 • vajadusel luuakse üksikute teemade lahendamiseks erinevad töörühmad, igaühel neist on vastutaja (töörühma juht);
 • kiireloomulise ülesande puhul põhjendame kiirustamise vajadust.

Töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida:

 • mis on kvaliteet ja selle mõõdikutes:
  Tähtaegsus
  Dokumenteeritus
  Otsused + muutmine neist lähtuvalt
  Muudab töökindlamaks
  Jätkab tööd kuni kõik eesmärgid on saavutatud
 • selgesõnalises ülesande püstituses veendumaks, et ülesanne on kõigile üheselt arusaadav;
 • kõik võrgustiku liikmed teevad oma tööjaotuse osas asju pühendatult;
 • tagasiside andmine on oluline ning eriarvamusi põhjendatakse;
 • oluline ei ole kvantiteet, vaid kvaliteet;
 • võimaluste osas;
 • testperioodi osas.

Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida:

 • ei ole rumalaid mõtteid/ideid ja anname sõna kõigile, kes tahavad midagi öelda;
 • mõtleme idee rakendatavuse läbi enne idee vastuvõtmist/tagasilükkamist, arvestades ratsionaalsust ja reaalset teostatavust;
 • iga idee saab tagasiside;
 • vajadusel ideed täiendatakse;
 • juba vastuvõetud tegevus ei ole idee.

Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida:

 • tähtajad;
 • konkreetsemad küsimused, milliseid aspekte hinnata/vaadelda;
 • tagasisidet soovime saada kõigilt võrgustiku liikmetelt;
 • oodatud on nii positiivne kui ka konstruktiivne kriitika. Viimase puhul on kirjeldatud võrgustiku liikme/liikmete kahtlused ja võimalikud alternatiivid;
 • kes koondab tagasisidet ja teeb vastavad kokkuvõtted, lisades ka kirje (mitte) arvestatavuse kohta koos põhjendusega;
 • vastava keskkonna, kuhu tagasiside koondub.

Kuivõrd/kuidas võiksime panustada koostöösse

 • kuulame üksteise vajadused ära;
 • panustame maksimaalselt oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisse ning testimisse;
 • jagame oma kogemusi, testime uusi lahendusi, anname sisendi ja teeme muudatusettepanekuid;
 • suhtleme asutuse juhtidega, et leida kinnitust, tuge ja toetust senisele tööle ja plaanidele;
 • mõtleme piire (piiranguid) seadmata;
 • kõik avaldame arvamust, vajadusel küsime lisaaega;
 • vajadusel kasutame delegeerimismeetodeid.

Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida:

 • eelkõige lõpetame vanad, kui võtame uusi;
 • ettepanekud on edastatud kõikide võrgustiku liikmeteni;
 • arutelu, kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist;
 • uued teemad peavad olema põhjendatud ning arusaadavalt sõnastatud ja jääma reaalsuse piiridesse;
 • uued teemad eraldame olemasolevatest ning vajadusel määrame eraldi tähtajad;
 • juhul kui uus teema toob kaasa tuntava kvalitatiivse hüppe, siis sellega tuleb arvestada;
 • eelnevate teemade kohta on olemas kokkuvõtted ega jäta asju pooleli;
 • kindla viisi;
 • vajadusel korraldame kokkusaamisi.

Uute protseduuride/kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida:

 • eelneva teavitamise ja selgitamise korra;
 • võrgustiku liikmetele on antud aega uute protseduuride/kokkulepetega tutvuda;
 • võrgustiku liikmetega on uued protseduurid/kokku lepped läbiarutatud;
 • võrgustiku liikmete eriarvamused on alati põhjendatud;
 • kuidas selgineb uute protseduuride puhul realiseerimise võimalikkus;
 • uute protseduuride vastuvõtmiseks peab olema enamuse võrgustiku liikmete nõusolek;
 • protseduuride ja kokkulepete haldamise korras;
 • terminites;
 • kes juhib otsustusprotsessi.

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:ootused:start (generated for current page)