.

Üldiselt..

Takistused:

 1. Aeg – teised poolikud tööd, uued probleemid, liiga pikk vahe
 2. Üldine probleem - selle lahendus ei sõltu otseselt meist, vaja suhtlemist liitude, korraldajate, koordineerijate tasandilt
 3. Paralleelselt sama tegevus planeeritud ja töös
 4. DVK vähene kasutamine - ei osata hinnata ega tunnetata vajadust
 5. Kohustusliku väljad saatja asutuses, et ei saaks puudulikult täidetud MA-ga välja saata (DVK saadab tagasi kui on info puudu) või valesti)

Lahendused:

 1. Parem ajaplaneerimine – prioriteedid paika, lühemad tähtajad, partneritele (delikaatselt) tähtajad
 2. KOV liit tegeleb edasi koostöös RIA ja MKM-ga
 3. Kommunikatsioon ja koostöö (koondatult, koordineeritult). Optimeerimine, lähteülesande arusaadavus.
 4. Regulaarne teavitus (statistika, edulood, reaalne kasu). Teavitus meilile või programmi
 5. TUNNUSTADA PARIMAID!

EDUSAMMUD:

 1. RIA hakkas kohe tegutsema, kui probleem edastati
 2. Septembris DVK kaudu liikunud 22704 dokumendist oli üle 24 h ootel ainult 16 ja oktoobris saadetud 27284 dokumendist 12 – mis on üle aegade kõige madalam protsent (alla 0.1%)


DHS põhised..

Takistused WD:

 1. Harjumuste muutmine
 2. Puudub sund DVK kasutamiseks
 3. Vastust soovitakse e-postile
 4. Teadlikkus
 5. Tehnilised probleemid

Lahendused WD:

 1. Välistada valikud
 2. Tõsta teadlikkust
 3. Teha reklaami
 4. Kehtestada kord
 5. Kaardistada probleemid, leida neile lahendused

Takistused SharePoint:

 1. Aja nappus (aega on küll, esmasena tähtsamad asjad)
 2. Täpselt ei tea milline info jõuab saajani
 3. Sama kiri jõuab erinevatesse DHV-sse erinevalt (ei tea kas on probleem)
 4. Sooviti täpsustada kirja saatmise kohta ja ei saanud vastava isikuga ühendust

Lahendused SharePoint:

 1. Ajanappus:
 • Määrata tähtajad (lühike)
 • Tulemus saata edasi, mitte iseenda jaoks
 • Tegevustega alustada kohe, mitte lükata viimasele hetkele
 • RIA poolne suurem initsiatiiv, et teema oleks prioriteetsem
 1. Saajani jõudev info. Sama kiri, erinev info
 • Kui teema on oluline, siis tekib ka infovahetus

Takistused Postipoiss:

 1. Läbi DVK dokumentide liikuvuse vähesus
 2. DVK kaudu saatmisel ei nähta vajadust

Lahendused Postipoiss:

 1. Tuleks leida „komm“
 2. Reklaamimine (turvalisus, maht, logid, tõestus)

Takistused GoPro:

 1. Aeg lühike (mõjud avalduvad hiljem)
 2. DHS ei töötanud (1. Nädal)
 3. ADIT-i ja DVK vähene tehniline dokumenteeritus
 4. Positiivse tagasiside mitte küsimine

Lahendused GoPro:

 1. Loome detailsema dokumentatsiooni
 2. Vaheeesmärkide sissetoomine (sprindid/trendid)
 3. Ajaga arvestamine
 4. Tehnilise stabiilsuse tagamine
 5. Ka positiivse tagasiside küsimine
 6. Mahahalduse protsessi juurutamine (teenuste monitooring)
 7. Regulaarne arhiveerimine / arhiveerimine

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:takistused-ja-lahendused (generated for current page)