.

V6RGUSTIKUREEGLID

Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. 2012 seminaride alusel koos 28. nov. 2013 tehtud ettepanekutega.

Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on …

 • Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel
 • Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel
 • Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks
 • Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni
 • Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga, lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.

Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida

 • Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid
 • Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)

Ülesannete/kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida

 • Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.
 • Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.
 • Ülesanded on läbimõeldud, kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.
 • Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.
 • Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle

Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida

 • Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist

Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida

 • Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.
 • Alati on oodatud positiivne tagasiside
 • Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
 • RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.

Kuivõrd/kuidas võiksime panustada koostöösse

 • Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.
 • Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid, anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi

Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida

 • Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.
 • Uued teemad peavad olema põhjendatud
 • Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.

Uute protseduuride/kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida

 • Arutame need seotud osapooltega läbi
 • Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks, selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks
 • Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult, misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)