.

See on dokumendi vana versioon!


VRGUSTIKUREEGLID

Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. 2012 seminaride alusel koos 28. nov. 2013 tehtud ettepanekutega.

Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on …

Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel selleks

Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel

Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks

Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni

Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga, lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.

Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida

Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid

Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)

Ülesannete/kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida

Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.

Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.

Ülesanded on läbimõeldud, kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.

Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.

Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle

Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida

Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist

Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida

Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.

Alati on oodatud positiivne tagasiside

Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad

RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.

Kuivõrd/kuidas võiksime panustada koostöösse

Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.

Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid, anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi

Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida

Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.

Uued teemad peavad olema põhjendatud

Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.

Uute protseduuride/kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida

Arutame need seotud osapooltega läbi

Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks, selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks

Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult, misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.
QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)