.

Koostöövõrgustiku tutvustus

Koostöö eesmärk

 1. kaasata ja tugevdada koostööd avaliku sektori asutustes valdkonna arenduse eest vastutajate ja otseselt arendusega tegelevate praktikute vahel,
 2. informeerida asutusi olemasolevatest lahendustest,
 3. reaalselt testida ja kasutusele võtta võrgustikku kuuluvates asutustes (uusi) e-dokumendivahetusteenused (dokumentide xml skeemid, riigiportaal eesti.ee, DVK ja ADIT'i lahendus jne),
 4. töötada välja olulisemate probleemide ja takistuste lahendused, läbi viia vastavaid pilootprojekte,
 5. jagada oma asutuse kogemusi koostöövõrgustiku sees ja väljaspool,
 6. julgustada üha enam avaliku sektori asutusi usaldama ja kasutama infovoopõhiseid dokumendivahetusteenuseid,
 7. teha ettepanekud dokumendihaldusnõukogule ja RIA'le.

Arendatavad infosüsteemid ja DHS-d

Töögruppides soovime välja töötada konkreetsed lahendused avalikus sektoris enamkasutavatele DHS-dele:
- Postipoiss
- Amphora
- Webdesktop
- Delta/Alfresco
- SharePoint
- GoPro
- Opentext (Livelink)

Lahenduse eesmärgid:

- pakkuda DHS-de ja ADIT-i kasutajatele DVK vahendusel parimaid teenuseid, s.h dokumentide kohalejõudmise ning menetlusega seotud tagasisidet jne

- rakendada DHS-des uuendatavat DVK kapslit

Koostöö tulemus

RIA viib läbi hanked DVK, ADIT-i ja iga DHS-de arendustööde teostamiseks, piloteerimiseks ning juurutamiseks osades koostöövõrgustiku asutustes.

Toetada RIA strateegilisi eesmärke DVK-d puudutavas osas:

1) Avaliku sektori asutused ja erasektor on liitunud DVK-ga;

2) Avalik sektor vahetab turvaliselt dokumente nii omavahel kui ka erasektoriga;

3) DVK rahvusvahelise suuna tekitamine.

Finantseerimine

Koostööd, arendusi ja piloote plaanitakse suures osas rahastada Euroopa Liidu Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava programmist RIA-le 2012. ja 2013. aastaks eraldatavatest summadest.

Koostöövõrgustiku liikmed

Koostöövõrgustikku valime eri tüüpi avaliku sektori asutustest dokumendihalduse infosüsteemide arenduste eestvedajaid (kuni 40 inimest).
Osalejalt ja tema asutuselt ootame:

 • huvi ja reaalset võimalust osaleda koostöövõrgustiku töös aktiivselt;
 • valmisolekut olla väljatöötatud lahenduste esmased juurutajad ja piloteerijad;
 • tahet ning valmisolekut jagada teistega teadmisi ja kogemusi.

Eeldatav ajakava

juuni 2012 – koostöövõrgustiku osalejate registreerimine
august - pilootasutused välja selgitatud
august - september info kogumine ja eelkoostöö osalejatega
10. oktoober - koostöövõrgustiku I seminar. Läbiviijad SELF II'st
oktoober – november - iseseisev tegevus töögruppides
07. november –koostöövõrgustiku II seminar. Läbiviijad SELF II'st
veebruar 2013 – märts 2013 - piloteerijatega kohtumised, detailanalüüsi koostamine
aprill 2013 – juuni 2013 - raamlepingu hangete läbiviimine (2-3 hanget iga kuu)
juuli 2013 – august 2013 - raamlepingute sõlmimine
august 2013 – oktoober 2013 - alamhangete läbiviimine ja alamhanke lepingute sõlmimine
november 2013 - … - avakoosolekud, arendustööde analüüs ja teostamine (iga projekti kohta u 5-7 kuud)
28. november 2013 - dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar. Läbiviijad SELF IIśt
detsember 2013 - juuli 2014 - arendustööde testimine ja juurutamine asutustes (iga projekti kohta arendajapoolne tugi juurutamisel 1 kuu jooksul)

Lisainfo

2012. on valmimas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel:

2013. on valmimas

Uuendustest lähtuvalt arendatakse RIA eestvedamisel:

 • dokumentide menetlusinfo tagasidestamise teenuseid infosüsteemide ja DHS-de vahel.

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:tutvustus:start (generated for current page)